Vedtægter

Se vedtægterne i pdf-format

 

Vedtægter for Mediecenteret

§ 1
Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Egtved Mediecenter, og hjemsted er
Kirkevej 23, 6040 Egtved

§ 2
Organisering:
Egtved Mediecenter er en selvstændig forening og en del af Egetofts “Aktivitet og Træning”. Adressen er formandens adresse.

§ 3
Formål:
At tilstræbe et aktivt ældreliv. At give mulighed for udvikling i EDB. At vejledning/undervisning ydes af frivillige. At give mulighed for socialt samvær.

§4
Målsætning:
At borgerne/kursisterne får lært at bruge EDB i forhold til deres forventninger. At kursustilbudene tilpasses samfundsudviklingen indenfor EDB og andre relevante kursus emner. At der på de enkelte hold skabes et godt miljø gennem indlæring og socialt samvær.

§5
Deltagere:
Førtidspensionister og alle borgere over 60 år kan deltage i Egtved Mediecenters aktiviteter.

§6
Ledelse:
Egtved Mediecenter er selvstyrende og forestås af en styregruppe på personer, som vælges for 2 år af gangen. Styregruppen konstituerer sig selv med formand, næstformand kasserer og sekretær.
Styregruppemedlemmer, som ikke ønsker genvalg, skal meddele dette 1 mdr. før årsmødet.
Styregruppen kan nedsætte underudvalg med reference til styregruppen. Tillige vælges 2 af datastuens deltagere til et koordinationsudvalg, som sammen med andre grupper på Egetoft tilrettelægger mindst et årligt fællesmøde, hvor vi gennem temaer får mulighed for at inspirere og støtte hinanden.
Styregruppen varetager at ansøge om økonomiske midler til foreningens aktiviteter, bl.a. § 18 midler og evt. andre fonds midler.
Foreningen tegnes af formanden for styregruppen i Egtved Mediecenter med et medlem af styregruppen. I tilfælde af formandens fravær tegnes Egtved Mediecenter af næstformanden i styregruppen i forening med et medlem af styregruppen. Styregruppen kan meddele enhver nødvendig fuldmagt.

§7
Undervisere:
Underviserne bør have et godt kendskab til EDB. Underviserne skal leve op til Egtved Mediecenters formål og målsætning.
Der ydes kørsels tilskud til underviserne efter nærmere fastsatte regler.

§8
Årsmøde:
Ordinært årsmøde/ generalforsamling afholdes hvert år midt i maj måned ved sæsonens afslutning. Der er skriftlig indkaldelse til årsmødet ved opslag i Egtved Mediecenter senest 14 dage før mødet. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde 8 dage før mødet. Styregruppe, undervisere og tilmeldte kursister kan deltage og er stemmeberettigede.
Dagsorden skal omfatte:

  • Valg af dirigent
  • Beretning
  • Aflæggelse af revideret regnskab (foreningens regnskabsår er fra 1.1 – 31.12)
  • Valg af 2 medlemmer i ulige år 3 i lige år til styregruppen
  • valg af 2 suppleanter
  • Valg af en revisor (gældende for 2 år således, at der vælges 1 revisor hvert år) + 1 revisor suppleant
  • Eventuelt

§ 9
Ekstraordinært årsmøde/generalforsamling skal afholdes, når flertallet af styregruppen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af Egtved Mediecenters deltagere stiller skriftligt begrundet krav herom.
Indkaldelse skal foregå med samme varsler som ordinært årsmøde.

§10
Vedtægtsændringer kan ske på et årsmøde, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringerne.

§11
Ved evt. ophør af Egtved Mediecenter og dens aktiviteter overgår alle midler til andre grupper på Egetoft ”aktivitet og træning”. Fordelingen sker via Centerrådet.

Vedtaget på det ordinære årsmøde/generalforsamling den 8. maj 2015.